கொஞ்சம் பொறுங்கள்...

சற்று நேரத்தில் மகாபாரத பக்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.